อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ศกอ.

นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.

n1