ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการกองพัฒนายุทธวิธีและหลักนิยม ศกอ.(เพื่อพลาง)

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการกองพัฒนายุทธวิธีและหลักนิยม ศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.

b1

b2