ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.

e11