ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยการบิน ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๖

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. นาวาอากาศเอก นีลโสภณ คำบุศย์ รอง ผอ.ศกอ.และนาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ฝสธ.ศกอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบิน ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.บน.๑

ใน