ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๖

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ฝสธ.ศกอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.บน.๑

m1