พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ สังกัด ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างขัวญกำลังใจ โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

124

125

126