สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศตรี อดินันท์ จารยะพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (๑) เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามสภาวะแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์และหลักนิยม วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเทคโนโลยีทางทหาร โดยมี นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงคราม   ทางอากาศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑- ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

1inter DS

2inter DS

3inter DS

4inter DS