การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นขต.ทอ.

พลอากาศโท จิโรจ บำรุงลาภ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นขต.ทอ.โดยมี นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤศนิน จันทนา หัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในการสัมมนา  ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ.รร.นนก. ระหว่างเมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Untitled 1

Untitled 2

Untitled 3

Untitled 5