logo awfc

ศูนย์การสงครามทางอากาศ

 

วิสัยทัศน์

              “ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ชั้นนำด้านการยุทธทางอากาศ ”

 
 
ภารกิจ

                     มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยม ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                                                     

ขอบเขตและความรับผิดชอบสำคัญ

                 ๑. การยุทธศาสตร์ และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

                    ๒. การพัฒนาหลักนิยม และการนำหลักนิยมไปสู่การปฏิบัติ

                    ๓. การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนกำลังรบของ ทอ.ในระดับการบินยุทธวิธี

                    ๔. การศึกษา วิเคราะห์ประวัติการยุทธ์ และบทเรียนจากการสงครามทางอากาศ

                    ๕. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

                                                                                 

                                                         อ้างอิงจาก คำสั่งศูนย์การสงครามทางอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑/๖๓ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๓ เรื่อง กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่