logo awfc

ศูนย์การสงครามทางอากาศ

 

วิสัยทัศน์

              “ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ชั้นนำด้านการยุทธทางอากาศ ”

 
 
ภารกิจ

                     ๑.  บริบทหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ

                              .๑  ศูนย์การสงครามทางอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอแนะความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม

กำกับการพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยม ของกองทัพอากาศ                        

                         ขอบเขตและความรับผิดชอบสำคัญ

                                 - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำยุทธศาสตร์ และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

                                 - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์การจัดทำหลักนิยม และการนำหลักนิยมไปสู่การปฏิบัติ

                                 - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทางทหาร

                                 - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ประวัติการยุทธ์ และบทเรียนจากการสงครามทางอากาศ

                                 - ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทอ. และหลักนิยม ทอ.

                                 - ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทอ. และหลักนิยม ทอ.

                                 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

                          ๑.๒  ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำหน้าที่ฝึกอบรมข้าราชการและนักบิน

                          ขอบเขต

                                 - หลักสูตรการสงครามทางอากาศ

                                 - หลักสูตรการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

                           ๑.๓  ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำหน้าที่จัดการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารนักบิน

                           ขอบเขต

                                 - หลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ

                                 - หลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน

                                 - หลักสูตรนักบินลองเครื่อง

 

                      ๒. บริบทหน่วยขึ้นตรงสำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)

                                สำนักยุทธศาสตร์และหลักนิยม สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ยุทธศาสตร์ทหารต่างประเทศ หลักนิยม บทเรียนจากสงคราม การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม และการฝึกทางทหาร 

                                 ขอบเขตและความรับผิดชอบสำคัญ                            

                          - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน การจัดทำ การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

                          - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน การจัดทำ การนำหลักนิยมไปสู่การปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามหลักนิยม

                          - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการฝึกทางทหาร 

                         - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ บทเรียนจากการสงคราม การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม

                         - เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

                         - ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และหลักนิยม

 
อ้างอิงจาก คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับที่ ๔๐/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพอากาศ