logo awfc

                           ประวัติความเป็นมา

                                 ศูนย์การสงครามทางอากาศ

    awfc 3

      ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ พล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่ ผบ.ทอ. ได้ให้โอวาทในพิธีเปิดศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ บน.๑ พล.บ.๒ ใจความตอนหนึ่งว่า “ศูนย์การสงครามทางอากาศแห่งนี้จะเป็นหน่วยที่ให้การอบรมบุคลากรของกองทัพอากาศให้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในเทคโนโลยีและยุทธวิธี ในการทำ สงครามทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามแนวความคิด หลักนิยม ยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการใช้กำลังทางอากาศในอนาคตก็สามารถถ่ายทอดวิชาการเหล่านี้ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศได้ช่วยกันพัฒนา กองทัพอากาศให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ตลอดเวลา”

      จุดเริ่มต้นของข้อความดังกล่าวมาจากแนวความคิดของ พล.อ.อ.อมร แนวมาลี เสธ.ทอ. ที่ต้องการให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณา ศึกษา พัฒนาหลักนิยม แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และเทคโนโลยีการใช้อาวุธของ บ.ขับไล่ เพื่อฝึกบุคลากรของ ทอ. ให้มีพื้นฐานในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง และบน.๑ ฯ เป็นหน่วยงานที่สานต่อแนวความคิดนั้นโดยได้ขออนุมัติโครงการจัดตั้ง“ศูนย์การบินขับไล่และเทคโนโลยีการใช้อาวุธของกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)” เมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗
      การดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทอ. เมื่อ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ให้จัดตั้งเป็นศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) เป็นหน่วยขึ้นตรง บน.๑ ฯ มี ผบ.บน.๑ ฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศโดยตำแหน่ง อาคารสำนักงานใช้อาคารหมายเลข๑๐๖๖ ของบน.๑ ฯ (อาคารของกองทัพสหรัฐเก่าใกล้ฝูงบิน ๑๐๑) ศูนย์การสงครามทางอากาศ มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและโครงสร้างการจัดหน่วยมาตามลำดับจนกระทั่ง ๑ เม.ย.๕๒ ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจและการจัดหน่วยใหม่อีกครั้ง โดยเป็นหน่วยขึ้นตรง บก.ทอ. แต่อาคารสำนักงานยังคงอยู่ที่บน.๑ เช่นเดิม และเมื่อ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ศูนย์การสงครามทางอากาศได้รับมอบให้จัดการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารนักบินแทน ยก.ทอ.อีกหน้าที่หนึ่ง
      นอกจากนั้นศูนย์การสงครามทางอากาศยังต้องบรรจุกำลังพลส่วนหนึ่ง เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักยุทธศาสตร์และหลักนิยม สำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) ตามคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ลับที่ ๘๔/๕๓ เรื่อง จัดตั้งอัตราสำนักงานคลังสมอง กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) อีกด้วย