Air Warfare Journal 77A

 วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับปัจจุบัน

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๘๗ (ม.ค.-มี.ค.๖๖)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑.สาเหตุของสงครามรัซเซียยูเครน
  ๒.รูปแบบการใช้กำลังทางอากาศในสงครามยุคใหม่
  ๓.จิตอาสา...ศูนย์การสงครามทางอากาศ
  ๔.การพัฒนาสมรรถนะกำลังรบทางอากาศให้พร้อมป้องกันประเทศด้วยหลักสูตรฝึกศึกษา
  ๕.กิจกรรมศูนย์การสงครามทางอากาศ


 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 77A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๘๖ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๔ บทความ ได้แก่

 ๑. ศูนย์การสงครามทางอากาศกับเส้นทางในอดีต พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2566
 ๒. สถานการณ์โลกปัจจุบันกับกองทัพอากาศไทย
 ๓. สงครามกับความมั่นคงของกองทัพอากาศไทย
 ๔. แนวความคิดการพัฒนาขีดความสามารถการใช้กำลังทางอากาศ 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 77A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๘๕ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

 ๑. กองทัพอากาศคุณภาพ
 ๒. เงื่อนสะท้อนแห่งหลักนิยม
 ๓. การปฏิบัติการทางอวกาศกับ ทอ.คุณภาพ
 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 77A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๘๔ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๒ บทความ ได้แก่

 ๑. เงื่อนสะท้อนแห่งหลักนิยม
 ๒. แนวทางการนำ AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในกองทัพอากาศ
 

 

  ดาวน์โหลด