AWFC journal 66

 วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับปัจจุบัน

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๙ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๓ บทความ ได้แก่

 ๑. หลักนิยมทางทหาร
 ๒. หลักการสงครามในศตวรรษที่ 21 : การพิจารณาทางยุทธศาสตร์
 ๓. มุมมองประสบการณ์ และข้อพิจารณาจากการสังเกตการณ์การฝึก Red Flag-Alaska 17-2 

 

  ดาวน์โหลด
 AWFC journal 66

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๘ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

 ๑. เครื่องบิน F-35 Joint Fighter ล่องหนจริงหรือ(SUNTZU)
 ๒. หลักการสงครามในศตวรรษที่ 21 การพิจารณาทางยุทธศาสตร์
 ๓. การใช้งานอากาศยานไร้คนขับโดยกลุ่มก่อการร้าย
 ๔. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหาร
 ๕. Big Data
 ๖. AI for RTAF
 ๗. นักบิน F-16 กับนักบิน F-16 AI ใครชนะ

 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 77A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ (ก.ค.-ก.ย.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑.AI for RTAF (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อกองทัพอากาศ)
  ๒.Big Data
  ๓.การใช้กำลังทางอากาศรองรับความมั่นคงรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21
  ๔.การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ
  ๕.การฝึก Cope Tiger 2020 และ "การฝึกรวมการทดแทนการฝึกผสม Cope Tiger 2020"


 

 

  ดาวน์โหลด
 Air Warfare Journal 75A

 

  วารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๖ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓)
ประกอบด้วยบทความในฉบับ ๗ บทความ ได้แก่

  ๑. ประสบการณ์จากการฝึกผสม Pitch Black
  ๒. การปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
  ๔. Big Data
  ๕. AI for RTAF
  ๖. มิติอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา
  ๗. วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ครบรอบ ๒๕ ปี

 

 

  ดาวน์โหลด