เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    - กระทรวงกลาโหม
    - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    - กองบัญชาการกองทัพไทย
    - กองทัพบก
    - กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   - กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
 
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

 

icon bullet blue หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ศกอ.ใน ทอ.

   - กรมยุทธการทหารอากาศ
   - สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)
 
icon bullet blue  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ศกอ.ในประเทศไทย
     - สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
     - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สปท.บก.ทท.
     - ศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์และหลักนิยม ยศ.ทบ.
     - ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร.
 
 icon bullet blue หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ศกอ.ในต่างประเทศ
     - ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ RAAF AIR POWER DEVELOPMENT CENTRE
     - ประเทศอังกฤษ ได้แก่ ROYAL AIRFORCE CENTRE FOR AIR POWER STUDIES
     - ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่
          RESEARCH INSTITUTE
          USAF LE MAY CENTER FOR DOCTRINE DEVELOPMENT AND EDUCATION
          US DOCTRINE JOINT ELECTRONIC LIBRARY
 

 

Logo Line