AWFC journal 62

 วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๒ (ต.ค.-ธ.ค.๕๙) ประกอบด้วยบทความ
 ในฉบับ ๔ บทความ
ได้แก่
  ๑. e-Learning กับการเรียนรู้ของบุคลากรกองทัพอากาศ เหล่าทหารนักบิน
  ๒. หลักนิยมทางทหาร
  ๓. เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนฉากสงคราม
  ๔. สงครามร่มเกล้า

 

  ดาวน์โหลด