AWFC journal 63

  วารสารการสงครามทางอากาศฉบับที่ ๖๓ (ม.ค.-มี.ค.๖๐) ประกอบด้วยบทความ
ในฉบับ ๕ บทความ ได้แก่

  ๑. วิวัฒนาการเครื่องบินขับไล่
  ๒. มองกองทัพอากาศผ่านยุทธศาสตร์และนโยบาย
  ๓. Cyber Threats ภัยคุกคามระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
      กับความมั่นคงของกองทัพอากาศ

  ๔. พื้นฐานการปฎิบัติการด้านอวกาศของกองทัพ
  ๕. นาโนเทคโนโลยี

 

  ดาวน์โหลด