อบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้นและสาธิตการดับเพลิง ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้นและสาธิตการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจาก หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมและบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

ใน1 1

ใน2

ใน3

ใน4

ใน