ประชุมปรับปรุงโครงสร้างและการจัดอัตรา ศกอ.(อัตราเพื่อพลาง)

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานการประชุมปรับปรุงโครงสร้างและการจัดอัตรา ศูนย์การสงครามทางอากาศ (อัตราเพื่อพลาง) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.

f11