ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๖

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ฝสธ.ศกอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

ใน