ประชุมติดตามสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมติดตามสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) ปี ๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ.

c1