ประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ.

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ. “ บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ” โดยมี นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤศนิน จันทนา หัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา ”  ณ ห้องบุษราคัม หอประชุม ทอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

commander 11

commander 2

commander 3

commander 4