การอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้นและสาธิตการดับเพลิง ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้นและสาธิตการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิทยากรจาก หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมและบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8