ศกอ.ประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๓ ครั้งที่ ๒ โดยมี คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ (๒)

c

b

a