ศกอ.จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

1

2

3

4

111

5

6