ศกอ.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤศนิน จันทนา หัวหน้ากองเทคโนโลยี ศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา

k1

k2

k3

k4

k51

k6

k7

k8

k9