ศกอ.เข้าร่วมประชุมปรับโครงสร้างและมอบหมายงานตามโครงสร้างใหม่

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เข้าร่วมประชุมปรับโครงสร้างและมอบหมายงานตามโครงสร้างใหม่ โดยมี พลอากาศตรี กมล วัชรเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ

f1

f2

f3