ผอ.ศกอ.จัดให้มีการประชุมข้าราชการ ศกอ.และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ศกอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในคราวเดียวกัน

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมข้าราชการศูนย์การสงครามทางอากาศและประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในคราวเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

c1

c2