ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

h1

h2

h3