ผอ.ศกอ.จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพของกำลังพลในหน่วยต่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ วิ่งสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงของกำลังพลในหน่วยต่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเริ่มวิ่งเมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2

a3

a11