ศกอ.จัดกิจกรรมพัฒนาหน่วยบริเวณแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นาวาอากาศเอก กำพล ลิปิกรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ พัฒนาหน่วยโดยกำจัดวัชพืชและปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1e

2e

3e