ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยการบิน ทอ.และภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕

พลอากาศตรี กำพล  ลิปิกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบิน ทอ.และภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศปก.บน.๑ 

K44