ประชุมกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนา ศกอ.

พลอากาศตรี กำพล ลิปิกรณ์ ผอ.ศกอ. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศกอ.

k1