ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๓/๖๖

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ แจ่มดวง นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๓/๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1