พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ สังกัด ศกอ.

พลอากาศตรี ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างขัวญกำลังใจ โดยมีข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

4905B3E1-68D7-4B80-B9E9-015A208D2E98.jpg7712D147-08D6-4D3C-92FF-33CF38564447.jpg